ELLY VAN WIJNBERGEN

WIE

ENERGETISCHE THERAPIE

HOE

Energetische therapie kenmerkt zich door een geheel eigen methode van behandeling en wordt van oudsher ook wel magnetiseren, strijken of handoplegging genoemd.

Een energetisch therapeut is in staat verstorende blokkades middels het energieveld waar te nemen en waar mogelijk te bewerken of te corrigeren. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan energie weg te strijken, wordt het zelfgenezend vermogen waar nodig ondersteund en/of geactiveerd. De algemene gezondheid wordt op deze wijze in zowel geestelijke als lichamelijke zin positief beïnvloed.

Energetische therapie wordt in samenwerking en overleg naast andere reguliere behandelvormen toegepast.

 

– Energetisch therapeut (4 jarig HBO niveau) aan Het Johan Borgman College (HJBC, tegenwoordig Instituut CAM)
– SHO registeropleiding Medische basiskennis

De praktijk voldoet aan de nieuwe PLATO eisen van zorgverzekeraars, ingegaan op 1 januari 2017, waardoor vergoeding voor cliënten gewaarborgd blijft.

LICENTIES EN WKKGZ

Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS zijn goedgekeurd. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register. Daarnaast heeft de beroepsvereniging FAGT bovendien zelf hoge waarden en standaarden, welke terug te vinden zijn in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Reglementenboek. U kunt deze FAGT Reglementen hier vinden.

CONSULT

30 minuten € 45,00
Een eerste consult neemt mogelijk meer tijd in beslag en wordt maximaal als dubbel consult aangemerkt.

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/ intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP UW ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw geboortedatum
– Uw zorgverzekeringsnummer
– De datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘natuurgeneeskundig consult’
– De kosten van het consult

 

Parkeren gratis

LOCATIE
Brugstraat 56
4131 AZ Vianen

  • +31 6 14 53 28 37
  • ma – vrij 9:00 – 17:00 uur