web analytics

Praktijkinformatie

Opleiding

– Energetisch therapeut (4 jarig HBO niveau) aan het HJBC, tegenwoordig Instituut CAM)
– SHO registeropleiding Medische basiskennis
– Schoonheidsspecialiste (1987)  – Stichting vakexamens schoonheidsverzorging
– Visagist  (1988) – Vakopleiding Mieke Petiet
– Therapeutic Touch (TT) – Van Praag Instituut
– Touch for Health I t/m IV
– Braingym® 101 (I & II)
– Optimale Brein Organisatie (OBO)
– Stress Release I & II
– Vingermodes
– Auriculotherapie (oorcupunctuur)
– Cosmetische acupunctuur (anti-aging)

– Gecertificeerd visiteur (RBCZ)

Jaarlijks diverse bij- en na scholingen

De praktijk voldoet aan de nieuwe PLATO eisen van zorgverzekeraars, ingegaan op 1 januari 2017, waardoor vergoeding voor cliënten gewaarborgd blijft.

 

Inschrijvingen / licenties

Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS zijn goedgekeurd. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register. Daarnaast heeft de beroepsvereniging FAGT bovendien zelf hoge waarden en standaarden, welke terug te vinden zijn in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Reglementenboek. U kunt deze FAGT Reglementen hier vinden.

Beroepsvereniging voor CAM therapeuten.

De FAGT heeft met de meeste belangrijke zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten, die inhouden, dat de door de FAGT leden gegeven behandelingen door de zorgverzekeraars volgens hun regels worden vergoed.

Inschrijving nr. 23054744

Koepel voor kwalisteitsregistratie en bewaking.
Licentiecode: 309252R

RBCZ

Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

Wanneer klachtenfunctionaris
Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

Mogelijke maatregel(en)
De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt de cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met de betreffende CAM-therapeut.

 • Indien u een klacht heeft, probeer dit dan altijd eerst met de betreffende CAM-therapeut te bespreken. Mogelijk komt u hier samen al uit.
 • Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst, of is een dergelijk gesprek om motiverende redenen niet (meer) mogelijk, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.
 • Deze klachtenfunctionaris zal u helpen om uw klacht goed te formuleren en vervolgens in gesprek te gaan met de betreffende therapeut.

Geschilleninstantie

Wanneer Geschillencommissie

Indien uw klacht naar uw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

Mogelijke maatregelen
De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoud dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden.
Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding.

 • Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de CAM-therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen.
 • Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.
 • De geschillencommissie heeft als voorzitter altijd een erkend jurist.
 • Iedere CAM-therapeut van de FAGT valt overigens tevens onder het toezicht van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
[/accordeon]

Tuchtrecht

Wanneer Tuchtrecht
Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut.
Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatie voorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad.

Mogelijke maatregel(en)
De TCZ is het Tuchtrecht Complementaire Zorg, welke maatregelen kan opleggen aan de CAM-therapeut. Denk hierbij aan een waarschuwing, een officiële berisping, schorsing of zelfs schrappen uit het register.

De klacht dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

Van de klager:

 • Naam
 • Het correspondentieadres en zo mogelijk het e-mailadres
 • Het telefoonnummer
 • De dagtekening
 • De handtekening

Over de klacht:

 • Een omschrijving van de gedraging of behandeling waartegen de klager bezwaar maakt
 • De naam van de therapeut
 • Werkadres / Woonadres van de therapeut waartegen de klacht wordt ingediend
 • De vermelding dat de therapeut bij de FAGT is aangesloten.
RCZ

 

Consult

Energetische therapie: 30 minuten € 45,00
Energetische therapie in combinatie met ooracupunctuur: € 67,50

Een eerste consult neemt mogelijk meer tijd in beslag en wordt maximaal als dubbel consult aangemerkt

 

 

Wilt u een afspraak annuleren dan dient u dit ten minste 24 uur van tevoren kenbaar te maken. Dit kan telefonisch of per email. Indien een afspraak niet of niet tijdig wordt geannuleerd wordt het consult in rekening gebracht

Betaling dient contant te worden voldaan. Bij voorkeur per pin. U ontvangt een digitale nota die ook digitaal kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar

De FAGT heeft met de meeste belangrijke zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten, die inhouden, dat de door de FAGT leden gegeven behandelingen door de zorgverzekeraars volgens hun regels worden vergoed.

De praktijk voldoet aan de nieuwe eisen van zorgverzekeraars aangaande medische basiskennis die ingaan op 1 januari 2017, zodat vergoeding ook gewaarborgd blijft. Uiteraard is de hoogte ervan afhankelijk van de polis die u afgesloten heeft.

Uiteraard is de hoogte ervan afhankelijk van de polis die u afgesloten heeft.

Een lijst met vergoedingsopties vindt u achter de volgende link: Overzicht_vergoedingen_zorgverzekeraars_2019